V05.06 Chirurgische en oncologische resultaten van uitgebreide leverresectie en formele extended hemihepatectomie wegens colorectale levermetastasen


I. Ubink, J.M.J. Jongen, E.F.J. Meijer, M.W. Nijkamp, R. van Hillegersberg, I.Q. Molenaar, I.H.M. Borel Rinkes, J. Hagendoorn

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels, chirurg, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden & F. Jonker, AIOS Heelkunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:50 - 14:00u in Meelzolder

Categorieën: Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Rectum / Benigne colon / HPB


Verbetering van chirurgische technieken, neo-adjuvante chemotherapie en vena porta embolisatie maken het mogelijk om zeer uitgebreide leverresecties uit te voeren bij patiënten met colorectale levermetastasen (CRLM). Er is echter relatief weinig bekend over de korte en lange termijn uitkomsten van dergelijke grote leverresecties. Het doel van deze studie is om de chirurgische en oncologische resultaten van uitgebreide leverchirurgie (vijf of meer segmenten) en formele extended hemihepatectomie voor CRLM in kaart te brengen.

Tussen 2000 en 2014 ondergingen 59 patiënten in ons centrum een leverresectie bestaande uit vijf of meer segmenten vanwege CRLM. 22 van deze resecties waren formele extended hemihepatectomieën, de overigen waren hemihepatectomieën gecombineerd met partiële resecties in de contralaterale hemilever en bilobaire multisegmentectomieën. 41% van de patiënten is behandeld met neo-adjuvante chemotherapie, 14% onderging vena porta embolisatie. 70% presenteerde zich met synchrone levermetastasen, hiervan zijn negen patiënten ‘liver-first’ geopereerd. De helft van de patiënten ervoer graad ≥3 postoperatieve complicaties; gastroparese, hypoalbuminemie en tijdelijke leverfunctiestoornissen waren het meest voorkomend. De post-operatieve mortaliteit was 8.5%. De mediane ziektevrije overleving was 7.9 maanden; de mediane algehele overleving was 35.4 maanden. Er waren geen significante verschillen in per- en postoperatieve complicaties of overlevingsduur tussen patiënten na extended hemihepatectomie versus overige uitgebreide leverresecties (Figuur 1).

Concluderend kan resectie van vijf of meer leversegmenten significante overlevingswinst opleveren voor patiënten met CRLM. Strenge selectie van patiënten is echter nodig om postoperatieve morbiditeit en mortaliteit te reduceren. Daarnaast zou het bepalen van de gepaste behandelingsvolgorde bij patiënten met synchrone levermetastasen kunnen bijdragen aan verbeterde overleving.