P06 Kwaliteit van leven van patiënten met een rectumcarcinoom. Chemoradiatie gevolgd door complete klinische respons versus chemoradiatie en Totale Mesorectale Excisie; een gematchede studie


B.J.P. Hupkens, M.H. Martens, H.J. Belgers, J.H. Stoot, G.L. Beets, R.G. Beets-Tan, S.O. Breukink

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Doel: Bij 15 tot 20% van de patiënten met een rectumcarcinoom leidt chemoradiatie therapie (CRT) tot een klinisch complete respons. Patiënten met een klinisch complete respons na CRT worden opgevolgd d.m.v. endoscopie en MRI in een stringent follow-up schema: het ‘wait-and-see’-protocol. Recent onderzoek laat goede oncologische resultaten zien bij deze groep patiënten.

Het doel van dit onderzoek is de kwaliteit van leven van patiënten die geïncludeerd zijn in het ‘wait-and-see’-protocol (CRT + W&S) te vergelijken met patiënten die behandeld zijn d.m.v. CRT en Totale Mesorectale Excisie (TME).

Methode: Patiënten met een primair rectumcarcinoom behandeld d.m.v. CRT + W&S of CRT + TME werden geïncludeerd in deze studie. Alle patiënten hadden minimaal hun behandeling 1 jaar daarvoor beëindigd zodat de late bijwerkingen van CRT en het natuurlijk herstel van zowel psychologische als chirurgische factoren een plateaufase hadden bereikt. Kwaliteit van leven werd geobjectiveerd d.m.v. de volgende vragenlijsten: EORTC-QLQ-C30 en -CR38, SF-16, IIEF, FSFI, IPSS, Vaizey-score en LARS-score. Patiënten werden gematched op leeftijd, geslacht, T-stadium en tumorhoogte.

Resultaten: 54 patiënten werden geïncludeerd in twee gelijke groepen. De patiënten in de CRT + W&S-groep hebben significante minder last van obstipatie (p=0.013), financiële problemen (p=0.001) en urinewegproblemen (p=0.035). Daarnaast hebben ze een significant beter lichaamsbeeld (p=0.002), EORTC-QLQ-C30 QoL (p<0.001) en scoren ze beter op algemene gezondheid (p=0.025) en incontinentiescore: Vaizey-vragenlijst (p=0.028).

Conclusie: Patiënten die geïncludeerd zijn in het ‘wait-and-see’-protocol hebben significante betere uitkomsten in verschillende domeinen van de kwaliteit van leven-vragenlijsten vergeleken met patiënten behandeld d.m.v. chemoradiatie en Totale Mesorectale Excisie.